Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for April, 2011

Israel och världshändelserna i profetiskt ljus

Förra lördagen (2/4) blev en speciell och härlig kväll kring alla de händelser som nu oroar stora delar av världen. Trots de fruktansvärda katastroferna som nyligen ägt rum kom kvällen ändå mer att handla om det hopp som är knutet till den yttersta tidens händelser. Hoppet om den kommande härligheten, det rättfärdighetens rike som Messias skall upprätta. Frågan är, är vi inne i den tid som Jesus kallar ”början på födslovåndorna”? Här följer ett kort sammandrag av några huvuddrag i mitt bibelstudium. Vill du ta del av hela Bibelstudiet går det att beställa på CD. Utgångsordet för studiet var Matt 24:7,8.

Den amerikanske pastorn David Wilkerson hade på 70-talet en syn som visade skrämmande framtida världshändelser. Han såg katastrofer som var fullt jämförbara med Bibelns profetior om ändens tid:”I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills. Men jag såg också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än ”övernaturliga”. Världen skall snart se begynnelsen till födslovåndorna genom historiens mest dramatiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat skådat.”

Han såg t o m en fruktansvärd jordbävning som skulle drabba Japan: ”Ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte det minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent. Jag tror att det kommer att bli många gånger starkare än jordskalvet i San Francisco.”

Den syn Wilkerson hade för mer än 30 år sedan uppfylls nu inför våra ögon. Jordbävningar  skakar land efter land. Japan, Haiti, Kina, Indonesien, Chile… Vilket land kommer att drabbas härnäst? Hundratusentals människor har redan omkommit. Miljontals blivit hemlösa. Till dessa svårartade katastrofer kommer oro, svält, krig, radioaktiv strålning, folkfördrivning, djup ekonomisk kris, uppror och inbördeskrig.  I arabvärlden har det varit som en kedjereaktion av uppror i land efter land, uppror som i några fall slagits ner med brutalt våld. I Libyen sker i skrivande stund anfall av västmakterna med massiva bombräder. Ingen kan idag säga vart denna utveckling tar vägen. Står världen inför ett totalt sammanbrott eller ett tredje världskrig? Ja, allt är möjligt i en tid som denna.

Vad säger Bibeln i den här frågan? Ja, egentligen väldigt mycket. Grundläggande är Bibelns undervisning om Guds rike. Den gamla jorden med sina krig, konflikter och lidanden skall bytas ut mot en jord ”där rättfärdighet bor”. ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte”, skriver aposteln Petrus (2 Petr 3:13) som i sin tur tar stöd i profeten Jesaja. Att ondskan och nöden ska kunna fortgå i oändlighet existerar inte i Bibelns föreställningsvärld. Tvärtom förkunnar Bibeln att det kommer en slutlig uppgörelse med fördärvsmakterna, och att något nytt och underbart kommer efter det.

När Jesus får frågan av sina lärjungar vad som blir tecknet på Hans tillkommelse, svarar Han bl a: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början till födslovåndorna” (Matt 24:7,8).  Här talar Jesus om exakt sådana händelser som vi har framför våra ögon idag. Folkresningarna, massvälten, jordbävningarna är precis de världshändelser som upptar löpsedlar och nyhetssändningar idag. Visserligen har sådana händelser förekommit under jordens hela historia, men det är frekvensen och styrkan i dessa händelser som nu överträffar allt som skett tidigare. Därför är det ingen vild gissning att tro att det nu handlar om ”början till födslovåndorna”. Eller som Bibel 2000 säger: ”födslovärkarna”.  Det handlar om den smärta som en kvinna upplever innan barnet är fött, en smärta som snabbt glöms bort efter förlossningen, när undret med den nyfödda lilla människan är ett faktum. Smärta övergår i översvallande glädje och moderlig kärlek.

Så blir det också med jordens födslovärkar. När Messias kommer tillbaka, besegrar fördärvsmakterna, och upprättar det rättfärdiga riket, då byts lidande mot lovsång, tårar mot jubel, tunga steg mot glädjebudbärarens lätta steg. Det är hoppet om att få hålla det nyfödda barnet i sin famn som får mödrar att underkasta sig förlossningens smärta. På samma sätt är det hoppet om den kommande härligheten, fridskonungens rike, som bär den troende genom alla svårigheter.

När allt detta börjar ske, då vänds den troendes blickar mot Israel, landet där judarna återsamlas enligt Guds löften i både gamla och nya testamentet. Till detta folk säger Herren: ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” (Jes. 60:1,2). Det är Israel som står i centrum för hela skeendet och det är Israel som har fått alla underbara löften om upprättelse och frälsning. Att sedan alla frälsta hedningar får del av detta underbara, det är nåd utöver nåd. Så trots rådande mörker och dimma är Bibelns budskap glädjefyllt och ljust. Frukta inte du Guds församling, verkar vara Herrens uppmuntrande tillrop i denna dystra tid. Det som har börjat ske är ”födslovärkar”. Det är mörkret före gryningen. Det förebådar tidernas största under, då Messias kommer tillbaka, ondskans cancersvulst rycks bort från den döende mänskligheten,  och fridens rike upprättas. ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” (Upp 21:27). Likt kvinnan som bär på ett oförlöst barn uppfylls våra tankar av hur det ska bli när Messias Jesus är tillbaka på vår jord, när födslovåndorna är över och det nya rättfärdiga riket fötts fram. Må vi alla bli inskrivna i den boken där Lammets utvalda är upptecknade.